# Tên hàng SL TT
1. Hydrogen peroxide 50% (H2O2) 1 18000
18000 đ