# Tên hàng SL TT
1. Acetic acid glacial-CH3COOH 1 21500
21500 đ