# Tên hàng SL TT
1. NITRIC ACID 68% (HNO3) 1 13500
13500 đ