# Tên hàng SL TT
1. SODIUM CHLORIDE (NACL) 1 9400
9400 đ