# Tên hàng SL TT
1. SORBITOL LIQUID-C6H8O2 1 19500
19500 đ