# Tên hàng SL TT
1. SODIUM CITRATE-C6H5Na3O7 1 26500
26500 đ