# Tên hàng SL TT
1. DEXTROSE MONOHYDRATE BP-C6H12O6H2O 1 22300
22300 đ