# Tên hàng SL TT
1. POTASSIUM HYDROXIDE (90%) –( KOH)-(Kali hydroxide) 1 28500
28500 đ