# Tên hàng SL TT
1. ACID BORIC-H3BO3 1 30500
30500 đ